Київ, вул. Сковороди 2, корпус 1, кімната 327

(044) 425 60 11 sidko@ukma.edu.ua

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ФІЛОСОФІЇ

033 ФІЛОСОФІЯ
Освітній ступінь – бакалавр

Нормативні дисципліни:

Антична філософія
1 семестр, 2 год/тижд., залік; 2 триместр, 3 год/тижд., іспит, 7 кредитів,
А. Г. Тихолаз, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу, що складається з двох частин, є поглиблене знання філософської спадщини античного світу.
Першу частину курсу «Антична філософія» присвячено темі виникнення та 3становлення давньогрецької
філософії; основну увагу приділено досократівській філософії. У другій частині курсу вивчають класичну
грецьку філософію та філософію елліністично-римської доби.

Індійська філософія
1 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
Ю. Ю. Завгородній, доктор філософських наук, доцент
Мета курсу – сформувати у студентів загальнотеоретичні уявлення про становлення і розвиток філософської
думки в Індії у контексті глобальних історичних процесів. Курс передбачає ознайомлення із традиціями
індійської філософії, її основними представниками, школами, текстами.

Релігієзнавство
1 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
С. І. Головащенко, доктор філософських наук, доцент
Метою курсу є відповідний до академічних стандартів систематичний огляд питань, що стосуються сутності
релігії як духовного, культурного, соціального феномена, питань суспільного функціонування
інституціональних форм релігії, історії та сучасного стану основних релігійних напрямів та течій світу.

Філософія (пропедевтичний курс)
1 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
В. І. Менжулін, доктор філософських наук, професор
Мета курсу – сформувати у слухачів уявлення про форми та способи філософування, показати відмінності
філософії від інших форм пізнання, ознайомити з основними поняттями і проблемами філософії,
представити основні історичні типи філософування. Завдання курсу спрямовують слухачів на здобуття
необхідних фактологічних знань з історії філософії і водночас виховують засадничі навички й уміння для
подальших історико-філософських студій.

Основи наукових досліджень
2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
І. Я. Лисий, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є вироблення уявлень про специфіку наукової роботи, структуру та логіку наукового
дослідження, його методологію та інформаційне забезпечення; ознайомлення із жанрами наукового тексту,
основними видами науково-дослідницької роботи студентів; на основі узагальнення початкового досвіду
роботи з філософськими текстами студенти мають здобути елементарні навички теоретичного мислення,
фіксації та трансляції його результатів, участі в науковій комунікації.

Основи наукових досліджень
2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
І. Я. Лисий, кандидат філо софських наук, доцент
Метою курсу є вироблення уявлень про специфіку наукової роботи, структуру та логіку наукового
дослідження, його методологію та інформаційне забезпечення; ознайомлення із жанрами наукового тексту,
основними видами науково-дослідницької роботи студентів; на основі узагальнення початкового досвіду
роботи з філософськими текстами студенти мають здобути елементарні навики теоретичного мислення,
фіксації та трансляції його результатів, участі в науковій комунікації.

Біблієзнавство
3 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
С. І. Головащенко, доктор філософських наук, доцент
Метою курсу є формування систематичного уявлення про Біблію як визначне явище світової духовності та
культури, джерело релігійної, етичної, богословської та філософської традицій. Подано академічний огляд
вступних питань біблієзнавства. Викладено основні принципи, структуру й методи біблійної екзегези та
раціоналістичної біблійної критики.

Логіка
3 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
Л. Г. Комаха, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є засвоєння студентами основ традиційної логіки й сучасної формальної логіки. Розглянуто
основні поняття силогістики, класичної логіки висловлювань, класичної логіки предикатів та філософські
проблеми і філософські прикладання символічної логіки. Курс дає уявлення про основні методи доведення і
спростування, формує навички правильної аргументації, сприяє розвитку аналітичного способу мислення,
розвиває логічну культуру студентів. Курс також передбачає ознайомлення з основними типами логічних
парадоксів і є вступом до некласичної логіки, філософської логіки та аналітичної філософії.

Філософія середніх віків
3 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
М. О. Кольцов, кандидат філософських наук, старший викладач
Метою курсу є вивчення історії середньовічної філософії та ознайомлення студентів з основними працями
значущих середньовічних мислителів.

Епістемологія
3 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
Ю. В. Джулай, кандидат філософських наук, доцент
Курс ознайомлює із основним змістом пізнавального процесу, його істотними рисами і формами, головними
категоріями і закономірностями. Центральне місце належить проблемам духовності як визначальним в усій
епістемологічній тематиці. Основне завдання курсу – вивчення різних підходів до епістемології у світовій і вітчизняній літературі, їхніх суперечностей і взаємодоповнень.

Історія християнства
4 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
С. І. Головащенко, доктор філософських наук, доцент
Метою курсу є цілісне, систематичне та неупереджене уявлен-ня про християнство як один із
найважливіших чинників духовного, культурного, суспільного розвитку нашого народу та усього людства.
Викладено основи догматичної та інституціональної історії християнства як світової релігії, а також основи
історії християнських напрямів і конфесій. Передбачено ознайомлення з першоджерелами з історії
християнства. Розглянуто роль християнства у вітчизняній історії та сьогоденні, його місце в контексті
розвитку світової цивілізації.

Курсова робота (антична філософія або релігієзнавство)
4 семестр, 3 кредити,
А. Г. Тихолаз, кандидат філософських наук, доцент
С. І. Головащенко, доктор філософських наук, доцент
Курсова робота має на меті сприяти оволодінню навичками дослідницької роботи з першоджерелами та
прищеплення навичок науково-пошукової діяльності. Зміст курсової роботи становить аналіз одного з
першоджерел, вивчення якого передбачено програмою курсів «Антична філософія» або «Релігієзнавство».

Некласична логіка
4 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
Л. Г. Комаха, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є ознайомлення з проблематикою сучасної некласичної логіки. Курс дає уявлення про основні
властивості логічних числень і базові поняття логічної семантики. Чільну увагу приділено принципам
побудови модальних логік та проблемам логічного аналізу модальностей. Розглянуто засадничі поняття
семантики можливих світів. Проаналізовано світоглядні засади та базові властивості основних систем
алетичної модальної логіки, деонтичної модальної логіки, епістемічної модальної логіки.

Філософія Відродження та Реформації
4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
В. І. Гусєв, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є ознайомлення зі спадщиною найвидатніших західноєвропейських філософів часів
Відродження та Реформації. Особливу увагу приділено особливостям філософського мислення епохи,
зокрема – формуванню нового уявлення про місце і роль людини у всесвіті та розвитку нового природничо-
наукового світогляду.

Філософська думка в Україні
5 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
С. Л. Йосипенко, доктор філософських наук, доцент
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними етапами становлення та розвитку української філософії
від часів Київської Русі до сьогодення, спадщиною її окремих представників, з’ясування місця української
філософії в контексті європейської та світової філософської традиції.

Філософія історії
5 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
М. А. Мінаков, доктор філософських наук, доцент
Метою курсу є ознайомлення із предметом та основними концепціями філософії історії та етапами її
розвитку. Студенти опановують різні підходи до тлумачення сутності історичного, особливості лінійних та
циклічних моделей історії, проблеми спрямованості історичного процесу, «кінця історії», суб’єкта історії,
шляхів реалізації людських сутнісних сил в історії, смислу і духовно-морального змісту історичного
процесу та ін.

Філософія Нового часу
5 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
В. І. Гусєв, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є вивчення західноєвропейськьої філософії ХVІІ–ХVІІІ ст., дослідження таких найважливіших
явищ ново-часної філософії, як раціоналізм і метафізичні системи Декарта, Спінози, Ляйбніца, політична
філософія Гоббса, емпіризм та матеріалізм Локка, розвиток британського емпіризму в творчості Берклі та Юма.

Філософська антропологія
5 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
В. П. Козловський, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є вивчення етапів становлення, структури і функцій філософсько-антропологічного знання,
історичних і сучасних типів філософського осмислення проблеми людини, її природи, основних способів і
форм людського буття, досвіду, мови, свідомості, комунікації, тілесності.

Курсова робота (філософська антропологія)
6 семестр, 3 кредити,
В. П. Козловський, кандидат філософських наук, доцент
Курсова робота має на меті прищеплення студентам навичок науково-пошукової діяльності. Зміст курсової
роботи становить аналіз філософсько-антропологічної проблематики, представленої в тих чи тих
філософських напрямах, течіях, ученнях.

Німецька класична філософія
6 семестр, 4 год/тижд., іспит, 5 кредитів,
В. П. Козловський, кандидат філософських наук, доцент
Реконструкція основного концептуального змісту німецької класичної філософії, інших філософських
концепцій від початку та середини ХІХ століття аж до занепаду німецького класичного ідеалізму. Курс
зосереджується на визначенні місця німецької класичної філософії в історико-філософському поступі,
розкриває закономірність переходу від «суб’єктивного» до «об’єктивного та абсолютного» ідеалізму в
межах філософії свідомості, а також перші спроби трансформації класичної філософії трансценден-тального
ідеалізму.

Риторика
6 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
Ю. І. Сватко, доктор філологічних наук, професор
У рамках курсу представлено риторичні максими Світу Людини; виокремлено риторичний потенціал
гуманітарних наук; наведено поділ словесних практик за фактурою і цільовими настановами; визначено
структуру, зміст і теоретичні засади риторики як невід’ємної складової європейської гуманітарної освіти.
Курс формулює правила, норми та основні способи переконливого мовлення, допомагає оволодіти
практичними механізмами ефективної комунікації, пропонує технології конструювання риторичних
винаходів із використанням тренінгових форм навчання і навичок роботи в команді.

Російська філософія ХІХ – початку ХХ ст.
6 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
А. Г. Тихолаз, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є ознайомлення студентів із віхами становлення російської філософської думки ХІХ – початку
ХХ ст., основними напрямами її розвитку, найзначнішими вченнями, розгорнутими в її межах.

Філософія Просвітництва
6 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
І. А. Бондаревська, доктор філософських наук, професор
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними ідеями філософів доби Просвітництва (XVIII ст.) і
типом просвітницького мислення. Практичні заняття спрямовані на здобуття студентами досвіду
критичного аналізу творів, ідей та програмних настанов просвітницького руху.

Сучасна західна філософія
7 семестр, 4 год/тижд., іспит, 5 кредитів,
М. А. Мінаков, доктор філософських наук, доцент
Метою курсу є ознайомлення студентів із основними напрямами і течіями у західній філософській традиції
другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. (марксизм, неокантіанство, філософія життя, позитивізм, прагматизм, феноменологія, екзистенціалізм, аналітична філософія та ін.) та творчістю їх чільних представників.

Етика
7 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
М. М. Рогожа, доктор філософських наук, професор
Метою курсу є ознайомлення студентів із концептуальним змістом філософської етики, її основною
проблематикою, ідеями та напрямами. Головну увагу зосереджено на висвітленні теорій і проблем сучасної
етики, опануванні студентами основ етичного мислення. У викладі широко використано матеріал із історії
світової етичної думки.

Філософія права
7 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
А. Г. Тихолаз, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є вивчення засадничих проблем теорії філософії права, головних типів праворозуміння та
вивчення творів класиків світової філософсько-правової думки.

Естетика
8 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
І. А. Бондаревська, доктор філософських наук, професор
Мета курсу – ознайомлення студентів із основними поняттями і проблемами дисципліни “естетика”,
формування теоретичного базису для критичного осмислення явищ сучасної художньої культури.

Соціальна філософія
8 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
В. П. Козловський, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є вивчення особливостей формування, структури і функцій суспільства, з’ясування ролі
культури та історії у становленні соціальних зв’язків, а також розкриття значення людської особистості у
творенні та існуванні спільного соціального світу. Аналіз соціально-філософських проблем здійснюється
на основі широкого залучення фундаментальних праць як мислителів минулого, так і сучасних авторів.

Філософія науки
8 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити,
Т. В. Лютий, доктор філософських наук, професор
Метою курсу є формування у студентів базових уявлень, що стосуються предметної галузі філософії науки,
змістовне розширення розуміння таких понять, як «науковий метод», «істина», «факт», «раціональність»,
досягнення ними глибшого рівня усвідомлення підстав і форм власної наукової діяльності.

Вибіркові дисципліни:

Теорія масової культури
2д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити,
Т. В. Лютий, доктор філософських наук, професор
Метою курсу є ознайомлення студентів із головними засадами, чинниками і поняттями теорій масової та
популярної культури. Увагу приділено ключовим концепціям дослідження окреслених явищ
постіндустріального суспільства: марксизму, неомарксизму, структуралізму, семіології,
постструктуралізму, постмодернізму, соціальній критиці, культурному автономізму тощо. Аналізуються
владні аспекти глобалізації, ідеологічні та релігійні параметри масової і медіа-культури, світоглядні запити
культурології туризму, а також доля інтелектуалізму в світі інформаційних технологій. Курс спирається на
реалії прояву маскульту та поп-культури в цивілізації західного типу та в українському контексті.

Філософія повсякденності
3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
Т. В. Лютий, доктор філософських наук, професор
Курс присвячено філософському осмисленню буденних форм людського життєсвіту. Розглянуто
багатоманітні форми повсякденного досвіду: способи бачення світу крізь призму буднів і свята,
пристрастей, радості, страху, нудьги, лінощів тощо.

Практичне релігієзнавство
3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
Л. О. Филипович, доктор філософських наук, професор
Метою курсу є практичне знайомство з віровченням, обрядами, організаційними формами та діяльністю
релігійних спільнот України через спілкування із носіями віри, відвідування релігійних центрів і громад,
храмів і монастирів, навчальних закладів і центрів соціального служіння тощо.

Релігійні етоси господарювання та підприємництва
4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
С. І. Головащенко, доктор філософських наук, доцент
Представлені історичні форми сакралізації праці та господарювання. Трансльовані різними релігійними
традиціями моделі економічної діяльності розглянуто крізь призму компаративного підходу. Звернуто
увагу на приклади їх актуалізації в економічних системах сучасного світу.

Антична теорія часу
4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
В. М. Терлецький, кандидат філософських наук, старший викладач
Вивчення філософських поглядів і теорій часу античності шляхом знайомства з основними філософськими
текстами досократиків, Платона, Арістотеля, Плотіна й Августина та з додатковою критичною науковою
літературою про них, формування у студентів досвіду самостійного аналізу історико-філософських джерел.

Аналітика міфу
4д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити,
В. І. Менжулін, доктор філософських наук, професор
Метою курсу є формування у студентів уміння аналізувати різноманітні духовні феномени (зокрема й
сучасні), спираючись на цілісне уявлення щодо міфічного мислення (його витоків, основних рис,
функцій, різноманітних спроб його осмислення в історії світової думки), а також враховуючи його співвідношення з іншими формами духовного життя людства (філософією, політикою, релігією, наукою, мистецтвом тощо).

Ведійська релігія. Брагманізм
4д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити,
Ю. Ю. Завгородній, доктор філософських наук, доцент
Курс передбачає знайомство з ведійською міфологією, ритуалом, веданґою, яке базується на роботі з
відповідними давньоіндійськими текстами (напр., Ріґведа-самгіта, Атхарваведа-самгіта, Шатапатха-
брагмана, упанішади, Закони Ману). Виклад спирається на здобутки американської, англійської,
голландської, індійської, німецької, польської, російської, української, французької індологічних шкіл. У
фокусі уваги важлива теза про те, що світова релігієзнавча компаративістика розпочалася з вивчення
ведійської релігії. На сьогоднішній день ведійська релігія і брагманізм є чільними складовими усіх
авторитетних викладів історії релігій.

Неорелігії світу
4д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити,
Л. О. Филипович, доктор філософських наук, професор
Метою курсу є ознайомлення студентів із віровченням, обрядами, організаційними формами та діяльністю
новітніх релігійних течій, зокрема – наявних в Україні. У лекціях викладено теоретико-методологічні
підходи до вивчення нових релігій, проаналізовано віросповідну, культову й дослідницьку літературу та
джерела, подано загальний погляд на закономірності й тенденції розвитку неорелігій, здійснено
класифікацію неорелігійних явищ. Семінарські заняття поглиблюють уявлення про багатоманіття новітніх
релігійних течій, їхніх лідерів і представників, спосіб життя і віросповідні цінності.

Тваринний світ в сучасному філософському дискурсі
4д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити,
О. Є. Гомілко, доктор філософських наук, професор
Animal Philosophy як дискурсивна стратегія пов’язана із ідеєю прав тварин (Animal Rights), суть котрої
полягає у визнанні права тварин (nonhuman animals) на життя та на зменшення страждань. Філософський
аналіз світу тварин поглиблює знання про природу самої людини. Визнання та дослідження ментальних
здібностей тварин допомагає виявити особливості та ресурси до-лінгвістичних та мало/або не-раціональних
станів людини (дитинство, хвороба, старість). Аnimal philosophy відкриває нові горизонти розуміння світу,
людини та феномену життя як такого.

Гуманізм, антигуманізм, постгуманізм: філософські перспективи
5 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
Т. В. Лютий, доктор філософських наук, професор
Курс присвячено розгляду одного зі стрижневих моментів цивілізації західного типу – гуманізму
як світогляду, що апелює до ідеї людини як вищої цінності. Розкривається зміст поняття “гуманізм”, його
історичні форми. Вивчаються способи критики гуманістичної ідеї (антигуманізм), а також перспективи ідеї
“постлюдини”.

Метафізика як філософська наука (проблеми і базові поняття)
5 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити,
В. І. Гусєв, кандидат філософських наук, доцент
У межах курсу розглядаються головні проблеми і поняття метафізики, в тому числі проблема самої
метафізики, співвідношення традиційної (класичної) і постнекласичної метафізики та її місце в сучасній
філософії. Предметом розгляду також слугують такі фундаментальні філософські питання, як:
співвідношення буття і ніщо, реального та ідеального буття, проблема свідомості та її співвідношення з
матерією. Досліджується поняття Світу та місце ідеї Бога в структурі філософського світогляду.

Соціологія релігії
5 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити,
О. В. Сарапін, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є ознайомлення студентів із особливостями функціонування релігії як cоціального інституту та
змістом суспільних явищ і процесів, зумовлених конфесійними чинниками.

Філософія релігії
5 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити,
О. В. Сарапін, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є ознайомлення студентів із основними поняттями філософії релігії (релігія, віра,
потойбічність, Бог) та її методологічними настановами.

Теорія ідеології
5 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
Т. В. Лютий, доктор філософських наук, професор
У межах курсу розглянуто головні теорії ідеологій (Маркс, Ґрамші, Франкфуртська школа, Альтюсер,
постмодерні теорії). Увагу приділено також огляду політичних ідеологій: лібералізму, консерватизму,
соціалізму, комунізму, націоналізму, фашизму, анархізму, фундаменталізму, фемінізму.

Сакральна географія і феномен паломництва
6 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити,
Ю. Ю. Завгородній, доктор філософських наук, доцент
Мета курсу – сформувати у студентів загальнотеоретичні уявлення про виникнення, розвиток і головні
особливості таких архаїчних релігійних феноменів, як сакральний простір (святе місце, місце сили) і
паломництво (проща, релігійна мандрівка).

Сучасні мусульманські рухи та організації: ідеологія, структура, діяльність
6 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити,
О. А. Ярош, кандидат філософських наук
Мета курсу – ознайомити студентів із сучасними транснаціональними мусульманськими рухами і
організаціями, поширеними, насамперед, в країнах Європи, виникнення і розвиток яких обумовлено
міграційними та глобалізаційними процесами. Цілями викладання дисципліни є ознайомлення студентів з
ідеологічними основами, організаційною структурою, основними напрямами діяльності цих рухів та
організацій, а також надання інформації про ключові підходи до їх вивчення в сучасному ісламознавстві.

Українські традиції дослідження Біблії
6 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
С. І. Головащенко, доктор філософських наук, доцент
Представлено широку панораму еволюції відчизняного досвіду збереження, відтворення, прочитання та
засвоєння Святого Письма. Особливу увагу приділено розвиткові біблійних студій протягом XVIII – початку
ХХ ст. у наукових та освітніх практиках Києво-Могилянської та Київської духовної академій. Підкреслено
актуальність вітчизняної біблієзнавчої спадщини для сучасної науки та освіти.

Філософія музики
6 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
О. Є. Гомілко, доктор філософських наук, професор
Курс присвячено сучасному філософському аналізу музики у контексті вироблення нової парадигми
гуманітарного знання на підставі: 1) подолання модерної версії людини як однобічно раціональної сутності;
2) обґрунтування розуміння людини як живої тілесної істоти, що знаходиться у взаємодії зі світом як
буттям, котре можна не лише пізнавати та перетворювати, але й чути. Завдання курсу – локалізувати
феномен музики у його фундаментальній вкоріненості у бутті людини та виявити у людській природі
структури, котрі уможливлюють глибинну дію музики.

Європейський нігілізм
6д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити,
Т. В. Лютий, доктор філософських наук, професор
Метою курсу є цілісна реконструкція соціокультурного аспекту нігілізму крізь призму проблеми людського
буття в історії західноєвропейської філософської думки. У лекціях здійснюється історико-філософський
огляд концепцій нігілізму від передумов, що вплинули на його виникнення, до модифікованих форм
нігілізму в ХХ столітті. Семінарські заняття передбачають формування у студентів навичок самостійного
критичного аналізу рекомендованих текстів і порівняння різних теоретичних підходів.

Теорії смислу і нонсенсу
6д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити,
Т. В. Лютий, доктор філософських наук, професор
Курс присвячено проблемам мовно-смислового континууму. Розглянуто теорії смислу та значення,
неоднозначності мислення (хиби, парадокси, софізми), теорії нонсенсу, мистецькі експерименти зі смислом
(заум і алогізм), вербальне та невербальне мислення, мову і несвідоме, проблеми мовлення та розуміння,
владні аспекти мови.

Філософія Гр. Сковороди
6д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити,
С. Л. Йосипенко, доктор філософських наук, доцент
Метою курсу є вивчення філософських ідей Григорія Сковороди в контексті його життя та творчості
шляхом знайомства з основними філософськими текстами Григорія Сковороди та з базовою науковою
літературою про нього, формування у студентів досвіду самостійного історико-філософського дослідження.

Історія науки
7 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити,
Т. В. Лютий, доктор філософських наук, професор
Метою курсу є ознайомлення студентів з актуальними питаннями філософії науки та головними етапами її
становлення. Буде проаналізовано засадничі світоглядні й методологічні проблеми сучасного стану науки.

Політологічні аспекти релігієзнавства
7 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
С. І. Головащенко, доктор філософських наук, доцент
Метою курсу є систематичний огляд форм взаємодії релігії та політики, які історично склалися в рамках
різних культурно-конфесійних традицій. Курс містить матеріали, що характеризують зміст і структуру
феномена релігії як нормативної системи, чинника інтеграції суспільства та регуляції суспільних відносин.
Значне місце посідають питання суспільного функціонування релігії як нормативної системи. Розглянуто
історію різноманітних форм сакралізації влади та відповідних релігійно-політичних систем, еволюцію
історичних форм церковно-державних відносин та сучасних моделей участі релігії і церкви в політичному
процесі, їхню роль у реалізації політичних технологій.

Філософія сучасного мистецтва
7 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
І. А. Бондаревська, доктор філософських наук, професор
Курс передбачає ознайомлення з основними поняттями, підходами та напрямами розвитку філософії
мистецтва в минулому й сучасності. Акцент зроблено на зв’язку мистецтва з історичними контекстами його
функціонування (технології, соціальні диференціації, культурні моделі). Висвітлено взаємопроникнення
актуального мистецтва й сучасного філософського дискурсу у їх спрямованості на проблеми комунікації,
ідентичності та свободи.

Психологія релігії
8 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити,
О. В. Сарапін, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є ознайомлення студентів із етапами становлення і розгортання психології релігії, важливими
питаннями, що стосуються різних компонентів і рівнів суб’єктивного світу віруючих, зокрема – комплексу
емоційно-вольових явищ, станів і процесів релігійного змісту чи характеру, що увиразнюються на
індивідуальному та колективному рівнях.

Феноменологія релігії
8 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити,
О. В. Сарапін, кандидат філософських наук, доцент
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними положеннями феноменологічного аналізу релігійності.
Предметом розгляду є основи феноменології релігії та її концептуальні форми, а також особливості її
інтерпретації у світлі герменевтичного підходу.

Філософія Ніцше
8 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
Т. В. Лютий, доктор філософських наук, професор
Метою курсу є ознайомлення студентів із біографією та головними ідеями філософії Фрідріха Ніцше у контексті тлумачення ним традиційних філософських галузей: метафізики, онтології, гносеології, етики,
естетики, філософії культури, релігії, права, історії. Аналіз та інтерпретація основних праць філософа.

Символіка людського тіла в культурі: між розумом і чуттєвістю
8 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити,
Т. В. Лютий, доктор філософських наук, професор
Курс присвячено розгляду різноманітних вимірів тіла, які становлять специфічний «тілесний вокабуляр»:
дискурс важкодоступного, тіло як предмет філософування, тіло жіноче та чоловіче, філософія рани й
ушкодження, еротизм і сексуальність (таємниця стосунків / оволодіння іншим тілом), фізично-емоційне та
ментальне, медичне, перверсивне, штучне, героїчне, андрогінне, стадницьке, вікове, спортивне, культурне
тіло.

Практика дослідницька
2д семестр, 5 год/тижд., залік, 3 кредити,
І. Я. Лисий, кандидат філософських наук, доцент
Метою науково-дослідницької практики є ознайомлення студентів із методикою наукових досліджень у
галузі філософії та набуття її первинних навичок (методика роботи з філософським текстом,
бібліографічний пошук, складання бібліографічного апарату, норми і правила оформлення наукової праці,
редагування та рецензування філософського тексту, участь у науковій дискусії тощо).

Підсумкова атестація

Підсумкова атестація здійснюється після завершення 4-річного циклу навчання на бакалаврській програмі з філософії. Для тих, хто вступив на бакалаврську програму 2015 року та пізніше, атестація на здобуття кваліфікації бакалавра філософії здійснюватиметься у формі:

а) захисту кваліфікаційної роботи та

б) державного екзамену з філософії, що має на меті комплексну перевірку знань студентів із дисциплін, передбачених навчальним планом.

Підсумкову атестацію випускників здійснює фахова екзаменаційна комісія. Умовою допуску студента до підсумкової атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі. За результатами атестації студент отримує кваліфікацію бакалавра з філософії та диплом державного зразка.