Київ, вул. Сковороди 2, корпус 1, кімната 327

(044) 425 60 11 philosophy@ukma.edu.ua

Дисципліни, що пропонуються студентам БП-1 “Філософія”

Шановні студенти! Виходячи з максимального тижневого навантаження (24 години), для вибіркових дисциплін у вас є:

 • осінь – 8 годин на тиждень,
 • весна – 12 годин на тиждень,
 • літо – 19 годин на тиждень.

Перелік дисциплін

[клік по назві дисципліни переведе вас нижче на детальніший її опис]


Осінній семестр 2019-2020 н.р. (8 год. на тижд.)

Весняний семестр 2019-2020 н.р. (12 год. на тижд.)

Літній семестр 2019-2020 н.р. (19 год. на тижд.)


ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2019-2020 Н.Р. (8 год. на тижд.)

Метафізика як філософська наука (проблеми та базові поняття) (доц. В.І. Гусєв)

 • Назва: Метафізика як філософська наука (проблеми та базові поняття)
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: осінній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Гусєв В. І., к. філос. н., доц.
 • Результати навчання:

Метою курсу є ознайомлення слухачів зі специфікою метафізики, її історією, фундаментальними поняттями і проблемами, чільне місце серед яких належить проблемам онтології. В рамках курсу також значну увагу приділяється головним типам філософського світогляду.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Антична філософія; Філософія (пропедевтичний курс)

 • Зміст навчальної дисципліни:

У межах курсу розглядаються головні проблеми і поняття метафізики, в тому числі проблема самої метафізики, співвідношення традиційної (класичної) і постнекласичної метафізики та її місце в сучасній філософії. Предметом розгляду також слугують такі фундаментальні філософські питання, як: співвідношення буття і ніщо, реального та ідеального буття, проблема свідомості та її співвідношення з матерією. Досліджується поняття Світу та місце ідеї Бога в структурі філософського світогляду.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Практичне релігієзнавство (д.ф.н. В.В. Титаренко)

 • Назва: Практичне релігієзнавство
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: осінній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 4 год.; семінарські заняття – 24 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Филипович Л. О., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання:

Метою курсу є практичне ознайомлення з віровченнями, обрядами, організаційними формами та діяльністю релігійних спільнот України через спілкування із самими носіями віри, відвідування релігійних центрів і громад, храмів і монастирів, навчальних закладів і центрів соціального служіння тощо.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Релігієзнавство; Біблієзнавство; Історія християнства.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України. Конфесійне життя України в його кількісних і якісних вимірах. Християнські конфесії України. Традиційно-національні релігії в Україні. Східні релігії в Україні. Новітні релігії. Релігієзнавча компаративістика як унікальний спосіб пізнання релігійного багатоманіття світу.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Філософія повсякденності (проф. Т. В. Лютий)

 • Назва: Філософія повсякденності
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: осінній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Лютий Т. В., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання:

Метою курсу є ознайомлення студентів із провідними філософськими підходами до феноемну повсякденності й рефлексія над засадничими принципами її філософсько-антропологічного та соціокультурного розуміння.

 • Спосіб навчання: аудиторний.
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Філософія (пропедевтичний кур); Антична філософія; Філософія Східної Азії; Індійська філософії.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Курс присвячено філософському осмисленню буденних форм людського життєсвіту. Розглянуто багатоманітні форми повсякденного досвіду: способи бачення світу крізь призму буднів і свята, пристрастей, радості, страху, нудьги, лінощів тощо.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 Н.Р.(12 год. на тижд.)

Антична теорія часу (ст. викл. В.М. Терлецький)

 • Назва: Антична теорія часу
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Терлецький В. М., к. філос. н., ст. викл.
 • Результати навчання:

Метою курсу є вивчення філософських поглядів і теорій часу античності шляхом знайомства з основними філософськими текстами досократиків, Платона, Арістотеля, Плотіна й Августина та з додатковою критичною науковою літературою про них, формування у студентів досвіду самостійного аналізу історико-філософських джерел.

 • Спосіб навчання: аудиторний.
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

«Антична філософії», «Філософія (пропедевтичний курс)», «Метафізика», а також курсу «Всесвітня історія».

 • Зміст навчальної дисципліни:

Під час опанування дисципліни пропонується послідовний, історично зорієнтований, аналіз творчості античних філософів стосовно проблематики часу, реконструкція контекстів думки окремих теорій часу з урахуванням класичних і сучасних інтерпретацій цих теорій, спеціально розглядаються окремі аспекти античних вчень, що увійшли до філософської традиції й досі залишаються актуальними.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Релігійні етоси господарювання та підприємництва (проф. С. І. Головащенко)

 • Назва: Релігійні етоси господарювання та підприємництва
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 18 год.; семінарські заняття – 10 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Головащенко С. І., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання:

Метою курсу є ознайомити студентів із суттєвими рисами та особливостями релігійного погляду на господарювання і підприємництво в релігійних традиціях Сходу і Заходу. Аналіз релігійних засад традиційної сучасної етики підприємництва, її соціальну роль.

 • Спосіб навчання: аудиторний.
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

«Релігієзнавство», «Індійська філософія», «Філософія Східної Азії».

 • Зміст навчальної дисципліни:

Під час опанування дисципліни розглядаються принципи засад господарювання, трудової етики, економічного порядку, зафіксовані в біблійній традиції, в культурах конфуціанства, буддизму, іудаїзму, ісламу, різних напрямів християнства. Висвітлюються такі питання як: праця з точки зору різних релігій в контексті розуміння людської природи, потреб та цілей людини; розвиток особистості в процесі праці; праця та справедливість; проблема власності; гроші та багатство; релігійна етика підприємництва; проблема якості, чесності та конкуренції; бізнес та управління з точки зору різних релігій.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2019-2020 Н.Р. (19 год. на тижд.)

Теорія масової культури (проф. Т. В. Лютий)

 • Назва: Теорія масової культури
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: І
 • Семестр викладання: літній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 4 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Лютий Т. В., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання:

Метою курсу є ознайомлення студентів із головними засадами, чинниками і поняттями теорій масової та популярної культури. Увагу приділено ключовим концепціям дослідження окреслених явищ постіндустріального суспільства: марксизму, неомарксизму, структуралізму, семіології, постструктуралізму, постмодернізму, соціальній критиці, культурному автономізму тощо. Аналізуються владні аспекти глобалізації, ідеологічні та релігійні параметри масової і медіа-культури, світоглядні запити культурології туризму, а також доля інтелектуалізму в світі інформаційних технологій. Курс спирається на реалії прояву маскульту та поп-культури в цивілізації західного типу та в українському контексті.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Філософська антропологія; Філософія історії; Сучасна західна філософія; Естетика; Історія української культури.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Основні риси масових форм культури. Марксизм і неомарксизм. Структуралізм, семіологія і постструктуралізм. Постмодернізм: злиття культури та повсякденності. Соціальна критика масової культури та культурний автономізм. Ідеологічні виміри масової культури.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Метафізика свободи (ст. викл. В. М. Циба)

 • Назва: Метафізика свободи
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова (вільний вибір)
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: літній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.)
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Циба В. М., к. філос. н., ст. викл.
 • Результати навчання:

Метою курсу є дослідити концептуальні уявлення про свободу, інтерпретації та проблематизацію даного поняття у сучасній західній філософській думці; розкрити вплив рефлексій про свободу на формування різних типів соціальності; окреслити граничні виміри свободи як принципи побудови некласичних типів метафізики; проаналізувати відношення свободи та відповідальності у рамках морального, соціального та політичного філософування.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Метафізика як філософська наука (проблуми та базові поняття), Антична філософія, Філософія (пропедевтичний курс), Філософія середніх віків, Епістемологія.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Завданням курсу є критичне осмислення свободи, радикально перетлумаченої у таких філософських течіях ХХ ст., як екзистенціалізм, неомарксизм, структуралізм та постструктуралізм. Особливістю зазначених інтерпретацій свободи є пошук альтернатив суб’єктивістській та негативістській версій цього поняття, виснуваних з картезіанського менталістського словника, і, як наслідок, спроби подолання онтологічного розриву між свободою та історією, свобідним вчинком та детермінізмом соціальних практик. Аналізові конституювання ненасильницької свободи присвячено другу частину курсу.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Аналітика міфу (проф. В. І. Менжулін)

 • Назва: Аналітика міфу
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: літній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.)
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Менжулін В. І., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання:

Метою курсу є формування у студентів вміння аналізувати різноманітні духовні феномени (зокрема й сучасні), спираючись на цілісне уявлення щодо феномену міфічного мислення (його витоків, основних рис, функцій, різноманітних спроб його осмислення в історії світової думки), а також специфіки його взаємин із іншими формами духовного життя людства (філософією, політикою, релігією, наукою, мистецтвом тощо).

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Антична філософія; Філософія середніх віків; Філософія Відродження та Реформації; Філософія Нового часу; Німецька класична філософія; Сучасна західна філософія.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Ранні спроби осмислення міфу: від античності до початку ХІХ ст. Провідні концепції міфу другої половини ХІХ – ХХ ст. Психоаналітика міфу.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Неорелігії світу (д. ф. н. В.В. Титаренко)

 • Назва: Неорелігії світу
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: літній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 18 год.; семінарські заняття – 10 год.; самостійна робота – 62 год.)
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Филипович Л. О., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання:

Метою курсу є ознайомлення студентів із віровченням, обрядами, організаційними формами та діяльністю новітніх релігійних течій, зокрема – наявних в Україні. У лекціях викладаються теоретико-методологічні підходи до вивчення нових релігій, аналізується віросповідна, культова і дослідницька література та джерела, подається загальний погляд на закономірності та тенденції розвитку неорелігій, здійснюється класифікація неорелігійних явищ. Семінарські заняття поглиблюють уявлення про багатоманіття новітніх релігійних течій, їхніх лідерів і представників, спосіб життя і віросповідні цінності.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Всесвітня історія; Релігієзнавство; Біблієзнавство; Історія християнства.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Новітня релігійність як предмет релігієзнавчого дослідження. Неоязичництво як форма національного самоусвідомлення сучасних віруючих. Неохристиянські рухи як альтернатива християнській церковності. Неоорієнталістські релігії в контексті міжрелігійного діалогу. Релігії «New Age». Конструктивне і деструктивне в сучасних неорелігійних рухах. Майбутнє неорелігій.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Тваринний світ в сучасному філософському дискурсі (проф. О.Є. Гомілко)

 • Назва: Тваринний світ в сучасному філософському дискурсі
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: літній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.)
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Гомілко О. Є., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання:

Метою курсу є ознайомлення студнетів з Animal Philosophy як дискурсивною стратегією, що пов’язана із ідеєю прав тварин (Animal Rights) і суть котрої полягає у визнанні права тварин (nonhuman animals) на життя та на зменшення страждань. Філософський аналіз світу тварин поглиблює знання про природу самої людини. Визнання та дослідження ментальних здібностей тварин допомагає виявити особливості та ресурси до-лінгвістичних та мало/або не-раціональних станів людини (дитинство, хвороба, старість). Аnimal philosophy відкриває нові горизонти розуміння світу, людини та феномену життя як такого.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Всесвітня історія; Релігієзнавство; Біблієзнавство; Історія християнства.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Пропонується обговорення наступних текстів: П. Сингер «Освобождение животных»; S. Pinker «Animal Rights and the Decline of Cruelty to Animals /The Bettter Angels of Our Nature. The Decline of Violence in History and its Causes»; Ф. Ницше «Так говорив Заратустра»; М. Хайдегге𠫧42 Путь сравнительного рассмотрения трех ведущих тезисов: камень камень безмирен, животное скудомирно, человек мирообразующ / Основные понятия метафизики»; Derrida «The Animal That Therefore I Am (More To Follow)»; Clary Alice «Dogs and Concepts».

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]