Київ, вул. Сковороди 2, корпус 1, кімната 327

(044) 425 60 11 philosophy@ukma.edu.ua

Дисципліни, що пропонуються студентам МП-1 “Філософія”

Шановні студенти! Виходячи з максимального тижневого навантаження (18 годин), для вибіркових дисциплін у вас є:

 • осінь – 15 годин на тиждень,
 • весна – 16 годин на тиждень.

Перелік дисциплін

[Спочатку йде загальний перелік, потім – опис кожної дисципліни]


Осінній семестр 2019-2020 н.р. (15 год. на тижд.)

Весняний семестр 2019-2020 н.р. (16 год. на тижд.)


ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2019-2020 Н.Р. (15 год. на тижд.)

Філософсько-антропологічні експлікації «нерозумного» (проф. Т.В. Лютий)

 • Назва: Філософсько-антропологічні експлікації «нерозумного»
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: осінній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 12 год.; семінарські заняття – 16 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Лютий Т. В., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання:

Курс присвячено окресленню екзистенційного виміру «ірраціонального» як недоступної розумовому осягненню сфери, яка впливає на людське буття і прищеплює навички філософсько-антропологічного аналізу багатоманітних проявів нерозумного в історико-культурному вимірі.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Антична філософія; Філософська антропологія; Типи середньовічного філософування на латинському Заході; Сучасна західна філософія.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Становлення раціональності як ключового типу розумності. Трансформація домінант розуму в сфері нерозумного. Генеалогія нерозумного: образи перевтілення і символічні двійники. Мовно-смисловий і тілесний континуум варіативності нерозумного.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) – 70 балів; підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Кантова антропологія: концепти та моделі (доц. В.П. Козловський)

 • Назва: Кантова антропологія: концепти та моделі
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова (вільний вибір)
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: осінній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Козловський В. П., к. філос. н., доц.
 • Результати навчання:

У центрі уваги курсу розкриття антропологічних поглядів видатного німецького філософа Іммануїла Канта (1724 – 1804), з’ясування значущості його антропологічних ідей для сучасної антропології, філософії, психології, інтелектуальної й політичної історії.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Німецька класична філософія; Філософія європейського лібералізму: основні історичні типи; Філософська антропологія; Критична філософія Канта.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Курс ґрунтується на широкому залучені різноманітного філософського і антропологічного матеріалу, який увиразнює позицію німецького філософа щодо людини. Тож виклад  буде звертатись як до історико-наукових, так і до філософських джерел, зокрема до Кантових лекційних матеріалів і нотатків, що уможливить по новому поглянути на особливості формування антропологічних поглядів засновника німецького ідеалізму. Це також дозволить застосувати методологію  концептуальних моделей, спираючись на які продемонструємо  багаторівневість антропологічного дискурсу Канта, неможливість редукції антропологічних ідей  автора «Критики чистого розуму» до якоїсь однієї філософської позиції. На лекціях буде запропонована широка панорама кантівських візій людини – людина як природне явище, що має певні фізичні, біологічні риси, зокрема расові; людина як моральний суб’єкт, що мусить здолати «радикальне зло» власної природи, щоб стати спроможним діяти на підставі категоричного імперативу; людина як розумна нормотворча істота, що формує свій світ (його політико – правові  інститути, які повинні забезпечити права і свободи людини, а також досягнення – в історичній перспективі – «Вічного миру» між народами на основі вільного об’єднання в ліберально – демократичну спільноту); людина як трансцендентальна істота, що дотична до свободи.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) – 70 балів; підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]

Філософія прагматизму (доц. Н.П. Поліщук)

 • Назва: Філософія прагматизму
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: осінній
 • Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.; лекції – 26 год.; семінарські заняття – 14 год.; самостійна робота – 80 год.) 3 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Поліщук Н. П., д. філос. н., доц.
 • Результати навчання:

Метою курсу є вивчення філософії прагматизму в історико-філософському та сучасному контексті шляхом аналізу та інтерпретації англомовних текстів провідних філософів-прагматистів ХІХ – початку ХХІ-го століття. Студенти здобувають навички перекладу та коментування оригінальних філософських текстів.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

 Сучасна західна філософія.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Історико-філософська панорама прагматизму. Прагматизм і гуманізм. Філософія «активного інструменталізму» Дж. Д’юї. Прагматизм і марксизм. Неопрагматизм Р. Рорті. Неопрагматизм у соціально-політичному контексті. Прагматизм і міждисциплінарні контакти. Прагматизм, модернізм, постмодернізм.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) – 70 балів; підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2018-2019 Н.Р. (16 годин на тижд.)

Вступ до літературної антропології: образи людини в західно-європейській літературі XVIII – XX ст. (доц. В.П. Козловський)

 • Назва: Вступ до літературної антропології: образи людини в західно-європейській літературі XVIII – XX ст.
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 42 год.; лекції – 28 год.; семінарські заняття – 14 год.; самостійна робота – 108 год.) 3 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Козловський В. П., к. філос. н., доц.
 • Результати навчання:

Метою курсу є демонстрація еволюції уявлень про людину в модерній європейській літературі. Спираючись на різноманітні літературні тексти буде показано як змінювалась персонажі, сюжети, мова літературних текстів. На основі цих спостережень буде зроблена спроба виявити певні антропологічні мотиви сучасної літератури, ті мотиви, які виявляються у літературних текстах на рівні осмислення світу, життя і смерті, свободи, тілесності, кохання, сексуальності тощо.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Філософська антропологія; Аксіологічні виміри літератури; Онтологія тілесності.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Літературна антропологія як нова стратегія аналізу текстів: особливості та методологічні здобутки. Методологічні стратегії літературознавства та їх антропологічні конотації. Людина і світ в літературі XVIII – ХIХ ст. Людина і світ в літературі ХХ – почат. ХХІ ст. «Деструкція» людини в сучасній літературі. Еротичні мотиви в сучасній літературі.  Смерть як «замінник життя»: література в пошуках «Танатоса».

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) – 70 балів; підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Навчально-науковий семінар: Праця Ніцше «Так казав Заратустра» (проф. Т.В. Лютий)

 • Назва: Навчально-науковий семінар: Праця Ніцше «Так казав Заратустра»
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; семінарські заняття – 28 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Лютий Т. В., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання:

Курс передбачає прочитання й коментування визначального тексту ніцшеанства. Розкривається головний зміст твору: пародія і сатира, жанрова різноманітність, біографічні паралелі. Пояснюються історичні, моральні та релігійні паралелі та вчення про надлюдину.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Філософія Ніцше; Європейський нігілізм; Філософсько-антропологічні експлікації «нерозумного».

 • Зміст навчальної дисципліни:

Розкриваються філософсько-біографічні чинники написання твору: початок Ніцшевого мандрованого життя, ідея «вічного повернення», історія з Лу Саломе, контексти створення твору, основні теми, асоціації й алюзії твору «Так казав Заратустра». Анімалістичні символи вчення Заратустри. Проповіді Заратустри.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) – 70 балів; підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Науково- дослідний семінар: Філософія досократиків: джерелознавство та історико-філософська герменевтика (доц. А.Г. Тихолаз)

 • Назва: Науково- дослідний семінар: Філософія досократиків: джерелознавство та історико-філософська герменевтика
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; семінарські заняття – 28 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Тихолаз А. Г., к. філос. н., доц.
 • Результати навчання:

Метою курсу є детальне вивчення досократівської філософії. Передбачається ознайомлення студентів з історією та сучасним станом історико-філософських досліджень ранньогрецької філософії, висвітлення головних засад джерелознавства та текстологічного аналізу пам’яток досократівської філософії, формування у студентів практичних навичок історико-філософської інтерпретації давньогрецьких філософських текстів.

 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Антична філософія; Основи джерелознавчого та історіографічного аналізу.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Досократівська філософія як культурно-історична цілісність. Класичний образ античності в європейській культурній свідомості. Некласичний образ античності. Виникнення давньогрецької філософії як теоретична та історична проблема. Досократівська філософія та міфологія: форми історичної взаємодії. Становлення філософської мови. Природа як перший предмет філософської рефлексії. Онтологічні пошуки у досократівській філософії. Від фізики до метафізики. Натуральна теологія як складова частина досократівської філософії.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) – 70 балів; підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Онтологія тілесності (проф. О.Є. Гомілко)

 • Назва: Онтологія тілесності
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.; лекції – 26 год.; семінарські заняття – 14 год.; самостійна робота – 80 год.) 3 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Гомілко О. Є., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання:

Метою курсу є ознайомлення студентів з однією із провідних та найпопулярніших тем сучасної філософської думки – проблемою тілесності у контексті обґрунтування «постметафізичного мислення». Заняття передбачають вдосконалення навичок актуального прочитання історико-філософської спадщини, перекладу сучасних англомовних філософських текстів, дослідницької роботи в межах міждисциплінарного підходу.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Філософська антропологія. Сучасна західна філософія.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Актуальність і теоретичне значення проблеми тілесності. Концептуалізація тіла у середньовічній думці. Подвійна десоматизація сущого у модерній метафізиці. Опонування принципу десоматизації у філософії Спінози. Паскалівське опонування Декартовій десоматизації людини. Формування метафізичних антитез принципу десоматизації. Контрдесоматизація у Ніцше. Теоретичні стратегії ресоматизації людини у філософській антропології та феноменології Е. Гуссерля. Феноменологічна стратегія ресоматизації людини у філософії М. Мерло-Понті. Генеалогічна аналітика тілесності та її основні контексти. Постметафізична стратегія ресоматизації людини. Концеп тілесності як теоретичний інструмент побудови сучасного філософського знання.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) – 70 балів; підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Радикальна філософська думка: від Макіавеллі до Фуко (проф. Т.В. Лютий)

 • Назва: Радикальна філософська думка: від Макіавеллі до Фуко
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі Лютий Т. В., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання:

В межах курсу розглядаються головні філософські доктрини таких мислителів як Макіавеллі, Бруно, Спіноза, Г’юм, де Сад, Вольтер, Штірнер, Маркс, Ніцше, Фройд, Дельоз, Фуко. Спадок мислителів розглядається крізь призму феномену “інтелектуальна провокація”.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

Філософська антропологія. Сучасна західна філософія.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) – 70 балів; підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Філософія і наукова революція XVII ст. (доц. В.І. Гусєв)

 • Назва: Філософія і наукова революція XVII ст.
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.; лекції – 26 год.; семінарські заняття – 14 год.; самостійна робота – 80 год.) 3 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Гусєв В. І., к. філос. н., доц.
 • Результати навчання:

Курс формує розуміння наукової революції XVII ст. як унікального феномену, а також поглиблює уявлення стосовно ролі філософії у процесі становлення й осмислення природи модерної науки.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

 Філософія Нового часу. Філософія науки. Історія науки.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Наукова революція XVII ст.: загальна характеристика. Образ науки в новочасній філософії XVII ст. Проблема наукового методу. Метафізика і наукове пізнання. Філософія природи: механіцизм vs органіцизм. Ідеал наукового знання та його трансформація у філософії XVII ст.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) – 70 балів; підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Філософський традиціоналізм: ідеї, постаті, тексти (доц. Ю.Ю. Завгородній)

 • Назва: Філософський традиціоналізм: ідеї, постаті, тексти
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІ
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Завгородній Ю. Ю., д. філос. н., доц.
 • Результати навчання:

Курс передбачає знайомство з нонконформістським філософським напрямом, який виникає у 1920-х роках завдяки французькому мислителю Р. Ґенону.

 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):

 Сучасна західна філософія.

 • Зміст навчальної дисципліни:

Курс знайомить з працями відомих мислителів не тільки країн Європи, а й США, Росії та країн Азії. Представники традиціоналізму звертаються до архаїки та сучасності, Сходу і Заходу, традиційного й академічного знання, метафізики, релігійних і мистецьких практик, намагаючись знайти відповідь загрозливим викликам сучасного світу.

 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) – 70 балів; підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]