Київ, вул. Сковороди 2, корпус 1, кімната 327

(044) 425 60 11 philosophy@ukma.edu.ua

Дисципліни, що пропонуються студентам БП-3 “Філософія”

Шановні студенти!
Виходячи з максимального тижневого навантаження (24 годин), для вибіркових дисциплін у вас є:

 • осінь – 15 години на тиждень,
 • весна – 15 годин на тиждень.

Перелік дисциплін

[клік по назві дисципліни переведе вас нижче на детальніший її опис]


Осінній семестр 2019-2020 н.р. (15 год. на тижд.)

Весняний семестр 2018-2019 н.р. (15 год. на тижд.)


 ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2019-2020 Н.Р. (15 год. на тижд.)

Філософія повсякденності (проф. Т. В. Лютий)

 • Назва: Філософія повсякденності
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: осінній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Лютий Т. В., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів із провідними філософськими підходами до феноемну повсякденності й рефлексія над засадничими принципами її філософсько-антропологічного та соціокультурного розуміння.
 • Спосіб навчання: аудиторний.
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):Філософія (пропедевтичний кур); Антична філософія; Філософія Східної Азії; Індійська філософії.
 • Зміст навчальної дисципліни: Курс присвячено філософському осмисленню буденних форм людського життєсвіту. Розглянуто багатоманітні форми повсякденного досвіду: способи бачення світу крізь призму буднів і свята, пристрастей, радості, страху, нудьги, лінощів тощо.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Політологічні аспекти релігієзнавства (проф. С. І. Головащенко)

 • Назва: Політологічні аспекти релігієзнавства
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: осінній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 20 год.; семінарські заняття – 8 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Головащенко С. І., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання: Метою курсу є систематичний огляд історичних форм взаємодії релігії та політики, що склалися в рамках різних культурно-конфесійних традицій. Курс поглиблює знання студентів про зміст і структуру релігії, специфіку суспільного функціонування релігії як нормативної системи, історію різноманітних форм сакралізації влади та відповідних релігійно-політичних систем, еволюцію історичних форм церковно-державних відносин та сучасних моделей участі релігії і церкви в політичному процесі, їх роль у реалізації політичних технологій.
 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):Релігієзнавство; Біблієзнавство; Історія християнства; Політологія.
 • Зміст навчальної дисципліни: Релiгiя як нормативна система. Феномен сакралізації влади. Історичні типи сакралізації влади і моделі церковно-державних відносин. Релігія і політика у тоталітарному суспільстві радянської моделі. Політологічні аспекти дослідження релігійного життя в незалежній Україні. Історичні форми церковно-державних відносин. Політико-правовi засади державно-церковних вiдносин в незалежній Україні та сучасному свiтi. Церква і політичні технології: історія та сучасність.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


 Практичне релігієзнавство (проф. Л. О. Филипович)

 • Назва: Практичне релігієзнавство
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: осінній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 4 год.; семінарські заняття – 24 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Филипович Л. О., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання: Метою курсу є практичне ознайомлення з віровченнями, обрядами, організаційними формами та діяльністю релігійних спільнот України через спілкування із самими носіями віри, відвідування релігійних центрів і громад, храмів і монастирів, навчальних закладів і центрів соціального служіння тощо.
 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни): Релігієзнавство; Біблієзнавство; Історія християнства.
 • Зміст навчальної дисципліни: Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України. Конфесійне життя України в його кількісних і якісних вимірах. Християнські конфесії України. Традиційно-національні релігії в Україні. Східні релігії в Україні. Новітні релігії. Релігієзнавча компаративістика як унікальний спосіб пізнання релігійного багатоманіття світу.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Філософія сучасного мистецтва (проф. І. А. Бондаревська)

 • Назва: Філософія сучасного мистецтва
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: осінній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Бондаревська І. А., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання: Курсу передбачає ознайомлення з основними поняттями, підходами та напрямами розвитку філософії мистецтва з метою розширення теоретичного базису для компетентних суджень у галузі художньої культури, для розвитку навичок сприйняття та осмислення творів сучасного мистецтва. Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):Естетика; Філософія Просвітництва; Сучасна західна філософія.
 • Зміст навчальної дисципліни: Курс передбачає знайомство з основними поняттями, підходами та напрямами розвитку філософії мистецтва в минулому і сучасності. Акцент робиться на зв’язку мистецтва з історичними контекстами його функціонування (технології, соціальні диференціації, культурні моделі). Висвітлюється взаємопроникнення актуального мистецтва і сучасного філософського дискурсу у їх спрямованості на проблеми комунікації, ідентичності та свободи.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Соціологія релігії (доц. О. В. Сарапін)

 • Назва: Соціологія релігії
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: осінній
 • Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.; лекції – 26 год.; семінарські заняття – 14 год.; самостійна робота – 80 год.) 3 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Сарапін О. В., к. філос. н., доц.
 • Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів із особливостями функціонування релігії як cоціального інституту та змістом суспільних явищ і процесів, зумовлених конфесійними чинниками.
 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни): Релігієзнавство; Історія християнства; Соціальна філософія.
 • Зміст навчальної дисципліни: Поняття соціології релігії та її зміст. Феномен релігії у світлі соціологічного аналізу. Релігійність та її соціологічні характеристики. Форми інституалізації релігії. Релігійні структури в суспільному житті. Вплив релігійних інституцій на економіку суспільства. Релігійні інституції в контексті суспільних трансформацій. Процеси сакралізації та секуляризації.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Гуманізм, антигуманізм, постгуманізм: філософські перспективи (проф. Т. В. Лютий)

 • Назва: Гуманізм, антигуманізм, постгуманізм: філософські перспективи
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: осінній
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.), 2 год./тиж.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Лютий Т. В., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання: Курс присвячено розгляду одного зі стрижневих принципів цивілізації західного типу – гуманізму як світогляду, що апелює до ідеї людини як вищої цінності. Розкривається зміст поняття “гуманізм”, його історичні форми. Вивчаються способи критики гуманістичної ідеї (антигуманізм), а також перспективи ідеї “постлюдини”.
 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):Філософська антропологія; Філософія середніх віків; Сучасна західна філософія; Філософія Нового часу
 • Зміст навчальної дисципліни: Історія та головні засади поняття «гуманізм». Гуманізм і антигуманізм: теоретичні розрізнення. Гуманізм і постгуманізм. Розмаїття антропологічних підходів (доповнення чи альтернатива гуманізму). Основні гуманістичні маніфести ХХ століття.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 Н.Р. (15 год. на тижд.)

Антична теорія часу (ст. викл. В. М. Терлецький)

 • Назва: Антична теорія часу
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Терлецький В. М., к. філос. н., ст. викл.
 • Результати навчання: Метою курсу є вивчення філософських поглядів і теорій часу античності шляхом знайомства з основними філософськими текстами досократиків, Платона, Арістотеля, Плотіна й Августина та з додатковою критичною науковою літературою про них, формування у студентів досвіду самостійного аналізу історико-філософських джерел.
 • Спосіб навчання: аудиторний.
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):«Антична філософії», «Філософія (пропедевтичний курс)», «Метафізика», а також курсу «Всесвітня історія».
 • Зміст навчальної дисципліни: Під час опанування дисципліни пропонується послідовний, історично зорієнтований, аналіз творчості античних філософів стосовно проблематики часу, реконструкція контекстів думки окремих теорій часу з урахуванням класичних і сучасних інтерпретацій цих теорій, спеціально розглядаються окремі аспекти античних вчень, що увійшли до філософської традиції й досі залишаються актуальними.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Українські традиції дослідження Біблії (проф. С. І. Головащенко)

 • Назва: Українські традиції дослідження Біблії
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 18 год.; семінарські заняття – 10 год.; самостійна робота – 62 год.), 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Головащенко С. І., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання: Метою курсу є панорамне представлення основних етапів дослідження та викладання Біблії на українських теренах; головну увагу приділена розвитку київської біблієзнавчої традиції (в Києво-Могилянській та Київській духовній академіях).
 • Спосіб навчання: аудиторний. Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):«Релігієзнавство», «Індійська філософія», «Філософія Східної Азії».
 • Зміст навчальної дисципліни: Представлена широка панорама еволюції відчизняного досвіду збереження, відтворення, прочитання та засвоєння Святого Письма. Особлива увага приділена розвиткові біблійних студій протягом XVIII – початку ХХ ст. – в наукових та освітніх практиках Києво-Могилянської та Київської духовної академій. Підкреслена актуальність вітчизняної біблієзнавчої спадщини для сучасної науки та освіти.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Філософія музики (проф. О. Є. Гомілко)

 • Назва: Філософія музики
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Гомілко О. Є., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів із основними проблемами філософії музики у контексті «естетичного повороту» в сучасній філософській думці і формування нової парадигми гуманітарного знання, спрямованої на подолання модерної версії людини як виключно раціональної істоти.
 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):Естетика; Філософія Просвітництва; Сучасна західна філософія.
 • Зміст навчальної дисципліни: Філософія музики як галузь сучасної філософії. «Що таке музика?»: історико-філософський екскурс: Музика як techne; Музика як вид мистецтва. Онтологія музики: Час, буття, музика. Музика та емоції. Феноменологія музики (досвід сприйняття музики). Соціологія музики.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Релігійні етоси господарювання та підприємництва (проф. С. І. Головащенко)

 • Назва: Релігійні етоси господарювання та підприємництва
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання: ІІІ
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 18 год.; семінарські заняття – 10 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Головащенко С. І., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання: Метою курсу є ознайомити студентів із суттєвими рисами та особливостями релігійного погляду на господарювання і підприємництво в релігійних традиціях Сходу і Заходу. Аналіз релігійних засад традиційної сучасної етики підприємництва, її соціальну роль.
 • Спосіб навчання: аудиторний. Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):«Релігієзнавство», «Індійська філософія», «Філософія Східної Азії».
 • Зміст навчальної дисципліни: Під час опанування дисципліни розглядаються принципи засад господарювання, трудової етики, економічного порядку, зафіксовані в біблійній традиції, в культурах конфуціанства, буддизму, іудаїзму, ісламу, різних напрямів християнства. Висвітлюються такі питання як: праця з точки зору різних релігій в контексті розуміння людської природи, потреб та цілей людини; розвиток особистості в процесі праці; праця та справедливість; проблема власності; гроші та багатство; релігійна етика підприємництва; проблема якості, чесності та конкуренції; бізнес та управління з точки зору різних релігій.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Феноменологія релігії (доц. О. В. Сарапін)

 • Назва: Феноменологія релігії
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів:
 • Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.; лекції – 26 год.; семінарські заняття – 14 год.; самостійна робота – 80 год.) 3 год./т.
 • орма контролю: залік
 • Викладачі: Сарапін О. В., к. філос. н., доц.
 • Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними положеннями феноменологічного аналізу релігійності. Предметом розгляду є основи феноменології релігії та її концептуальні форми, а також особливості її інтерпретації у світлі герменевтичного підходу.
 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни):Релігієзнавство; Філософія Східної Азії; Неорелігії світу; Філософія релігії; Сакральна географія і феномен паломництва.
 • Зміст навчальної дисципліни: Феноменологія релігії: її зміст, можливі форми функціонування та особливості вивчення. Феноменологія сакрального: його зміст та різновиди. Сакральна топіка. Сакральна темпоральність. Феноменологія світла. Сакральності космічних елементів і природних предметів. Сакральні істоти та постаті.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


 Сакральна географія і феномен паломництва (доц. Ю. Ю. Завгородній)

 • Назва: Сакральна географія і феномен паломництва
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.; лекції – 26 год.; семінарські заняття – 14 год.; самостійна робота – 80 год.) 3 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Завгородній Ю. Ю., д. філос. н., доц.
 • Результати навчання: Мета курсу – сформувати у студентів загальнотеоретичні уявлення про виникнення, розвиток і головні особливості таких архаїчних релігійних феноменів, як сакральний простір (святе місце, місце сили) і паломництво (проща, релігійна мандрівка).
 • Спосіб навчання: аудиторний
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни): Релігієзнавство; Історія християнства; Індійська філософія; Філософія Східної Азії; Історія української культури.
 • Зміст навчальної дисципліни: Сакральна географія як предмет. Сакральна географія в релігіях общинного типу (на прикладах шаманізму, сінто, індуїзму). Сакральна географія в індивідуальних релігіях: аврамічні релігії та релігії чистого досвіду (на прикладах даосизму, буддизму, іудаїзму, християнства та ісламу). Сакральна географія України. Сакральна географія і виклики сучасності.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


 Філософія Ніцше (проф. Т. В. Лютий)

 • Назва: Філософія Ніцше
 • Код дисципліни:
 • Тип дисципліни: вибіркова
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Лютий Т. В., д. філос. н., проф.
 • Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів із біографією та головними ідеями Фрідріха Ніцше у контексті тлумачення ним традиційних філософських галузей: метафізики, онтології, гносеології, етики, естетики, філософії культури, релігії, права, історії. Курс передбачає набуття студентами навичок аналізу та інтерпретації основних праць філософа.
 • Спосіб навчання: аудиторний.
 • Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі (навчальні дисципліни): Філософська антропологія; Етика; Сучасна західна філософія; Світова література; Європейський нігілізм
 • Зміст навчальної дисципліни: Біографія та етапи духовного становлення Ф. Ніцше. Аналіз праць Ніцше: «Народження трагедії з духу музики», «Людське, надто людське», «Весела наука», «Так казав Заратустра», «По той бік добра і зла», «До генеалогії моралі», «Присмерк ідолів». «Антихристиянин», «Воля до влади».
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]


Символіка людського тіла в культурі: між розумом і чуттєвістю (проф. Т. В. Лютий)

 • Назва: Символіка людського тіла в культурі: між розумом і чуттєвістю
 • Тип дисципліни: вибіркова (вільного вибору)
 • Рік навчання:
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота – 62 год.) 2 год./т.
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: Лютий Т. В., д. філос. н., проф.
 • Зміст навчальної дисципліни: Курс присвячено розгляду різноманітним вимірам тіла, які складають специфічний “тілесний вокабуляр”: дискурс важкодоступного, тіло як предмет філософування, тіло жіноче та чоловіче, філософія рани й ушкодження, еротизм і сексуальність (таємниця стосунків/оволодіння іншим тілом), фізично-емоційне та ментальне, медичне, перверсивне, штучне, героїчне, андрогінне, стадницьке, вікове, спортивне, культурне тіло.
 • Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.
 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 • Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 30 балів (залік).
 • Мова навчання: українська.

[повернутись до переліку]